Gwneud Rhodd

Sut mae'ch arian yn helpu

Bydd eich rhodd heddiw yn galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i greu dyfodol newydd yng Nghymru.

£20 – gallai hyn helpu plant i fwynhau sesiynau chwarae wythnosol mewn amgylchedd diogel a chroesawgar.

£50 – gallai hyn achub teulu rhag digartrefedd

£10 – gallai hyn ganiatáu i geisiwr lloches neu ffoadur ddatblygu eu sgiliau iaith Saesneg.

Bydd rhodd reolaidd yn sicrhau ein bod ni’n gallu helpu rhai o’r bobl fwyaf agored i newid mewn cymdeithas sydd wedi ffoi rhag erledigaeth, rhyfel a gormes ac sydd mewn perygl o ddigartrefedd ac amddifadedd.

 

Gwnewch rodd

Anrhegion a Cymynroddion

Gwneud rhodd mwy neu adael etifeddiaeth

Gall rhoddion o unrhyw faint wneud gwahaniaeth enfawr i fywyd ceisiwr lloches neu ffoadur. Mae’r galw am ein cymorth yn fawr felly gallem wneud mwy gyda mwy o gefnogaeth. Gallai rhodd fawr ein galluogi i helpu rhagor o bobl mewn angen a chynyddu ein heffaith.

I drafod ein cefnogi ni gyda rhodd fwy a’r gwahanol ffyrdd y gallech chi helpu ffoaduriaid, cysylltwch â info@wrc.wales

Holi am gymynroddion

Prosiect

Hanes Khyaliben
13th March 2020 |

Hanes Khyaliben

Ffodd Khyaliben o India a hawlio lloches wedi hynny oherwydd nad oedd y dyn y syrthiodd mewn cariad ag ef yn y DU yn cael ei groesawu gan ei theulu gan ei fod o genedligrwydd a ffydd wahanol.

Read Article
Hanes Okot
13th March 2020 |

Hanes Okot

Roedd Okot yn ffoadur yn byw yn Wrecsam. Roedd yn ddioddefwr o fasnachu pobl ac yn byw ar ei ben ei hun.

Read Article