Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn elusen Cymru gyfan sy'n ymroddedig i warchod hawliau ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. Rydym yn cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru, gan gynnig ystod eang o wasanaeth ac ers dros 25 mlynedd, rydym wedi bod yn siarad ar ran a darparu cymorth ymarferol i rai sy'n ffoi rhag erledigaeth, gwrthdaro a gwahanol fathau o anghyfiawnder a chamdriniaeth.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Thîm Rheoli Cyngor Ffoaduriaid Cymru. Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, mae consortiwm o sefydliadau dan arweiniad Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn cydweithio i gyflwyno’r Rhaglen Hawliau Lloches a fydd yn gwella mynediad at wasanaethau cymorth a chyngor i ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr ledled Cymru.

Swydd Wag:

Teitl y Swydd:   Rheolwr Rhaglen a Phartneriaethau – cyfnod mamolaeth – Caerdydd

Sefydliad:           Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Cyfnod:                Cyfnod penodol o chwe mis

Cyflog:                £24,000 Pro rata am gontract cyfnod penodol o 29 wythnos

Cliciwch yma am ragor o fanylion.  I gael mwy o wybodaeth am y swydd hon cysylltwch â Claire Spiller trwy e-bostio Claire@wrc.wales neu ffonio 02920 489 800.  I wneud cais am y swydd ewch i: welshrefugeecouncil.org.uk ac e-bostiwch eich ffurflen gais i Claire@wrc.wales neu gallwch bostio eich ffurflen gais i Claire Spiller, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, 120-122 Broadway, Caerdydd, CF24 1NJ

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw: 26 Chwefror 2018 am 5:00pm

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 5ed Mawrth 2018

 

The Welsh Refugee Council is an all Wales charity committed to protecting the rights of asylum seekers and refugees in Wales.  We support asylum seekers and refugees in Wales, offering a wide range of service and for over 25 years, we have been speaking out and providing practical support to those fleeing persecution, conflict and various forms of injustice and abuse.

An exciting opportunity has become available to join the Management Team of the Welsh Refugee Council.  With Welsh Government funding, a consortium of organisations led by the Welsh Refugee Council are working together to deliver an Asylum Rights Programme which will improve access to support services and advice for refugees, asylum seekers and migrants across Wales. 

Position available:

Job title:              Programme and Partnerships Manager: maternity cover – Cardiff – Full time

Organisation:     Welsh Refugee Council

Term:                   Fixed term for six months

Salary:                £24,000 Pro rata for a 29 week fixed term contract

To find out more click here. For further information on this role please contact Claire Spiller at Claire@wrc.wales or call 02920 489 800. To apply for this role please visit:

www.welshrefugeecouncil.org  and email a completed application form to Claire@wrc.wales or alternatively post a completed application form to Claire Spiller, Welsh Refugee Council, 120-122 Broadway, Cardiff CF24 1NJ

The closing date for this post is: 26 February 2018 at 5:00 pm

Interviews will take place week commencing March 5th, 2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn elusen Cymru gyfan sy'n ymroddedig i warchod hawliau ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. Rydym yn cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru, gan gynnig ystod eang o wasanaeth ac ers dros 25 mlynedd, rydym wedi bod yn siarad ar ran a darparu cymorth ymarferol i rai sy'n ffoi rhag erledigaeth, gwrthdaro a gwahanol fathau o anghyfiawnder a chamdriniaeth.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i feithrin gallu yn y sector ffoaduriaid, ymfudo a'r sector cyhoeddus o ran y ddarpariaeth lles cymdeithasol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ddigartrefedd a'r rheini sydd ddim yn gallu cael arian cyhoeddus, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn wybodus ac yn hyderus wrth gyflawni eu dyletswyddau tuag at y rhai sydd yn ceisio lloches yng Nghymru a bod ymfudwyr bregus yn gallu cael mynediad at eu hawliau mewn modd amserol.

Swydd wag:

Teitl y swydd:    Swyddog Polisi Ymfudo – Caerdydd – Rhan amser (14 awr yr wythnos dros 2 ddiwrnod)

Sefydliad:           Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Cyfnod:               Cyfnod penodol o 6 mis

Cyflog:                £24,000 pro rata

Cliciwch yma am ragor o fanylion.  I gael mwy o wybodaeth am y swydd hon cysylltwch â Claire Spiller trwy e-bostio Claire@wrc.wales neu ffonio 02920 489 800.  I wneud cais am y swydd ewch i: welshrefugeecouncil.org.uk ac e-bostiwch eich ffurflen gais i Claire@wrc.wales neu gallwch bostio eich ffurflen gais i Claire Spiller, Cyngor Ffoaduriaid Cymru, 120-122 Broadway, Caerdydd, CF24 1NJ

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw: 26 Chwefror 2018 am 5:00 pm

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 5ed Mawrth 2018

 

The Welsh Refugee Council is an all Wales charity committed to protecting the rights of asylum seekers and refugees in Wales.  We support asylum seekers and refugees in wales, offering a wide range of service and for over 25 years, we have been speaking out and providing practical support to those fleeing persecution, conflict and various forms of injustice and abuse.

 

An exciting opportunity has become available to build capacity in the refugee, migration and public sector regarding social welfare provision with a particular focus on homelessness and those with No Recourse to Public Funds (NRPF) in order that public services are knowledgeable and confident discharging their duties towards those who have sought asylum in Wales and that vulnerable migrants are able to secure access to their rights in a timely manner.

 

Position available:

 

Job title:              Migration Policy Officer – Cardiff – Part time (14 hours per week over 2 days)

Organisation:     Welsh Refugee Council

Term:                   Fixed term for six months

Salary:                £25,000 pro rata

 

To find out more click here. For further information on this role please contact Claire Spiller at Claire@wrc.wales or call 02920 489 800. To apply for this role please visit:

www.welshrefugeecouncil.org  and email a completed application form to Claire@wrc.wales or alternatively post a completed application form to Claire Spiller, Welsh Refugee Council, 120-122 Broadway, Cardiff CF24 1NJ

The closing date for this post is: 26 February 2018 at 5:00 pm

Interviews will take place week commencing March 5th, 2018

 

 

 

 

Files: 
AttachmentSize
File Programme and Partnerships Officer Job Description - Welsh62.97 KB
File Migration Policy Job Description - Welsh 23.58 KB
Microsoft Office document icon Application Form - Word942 KB
PDF icon Application Form - PDF467.13 KB
File Programme and Partnerships Manager Job Description - English83.48 KB
File Migration Policy Officer Job Description - English 23.03 KB

Copyright © 2015 Welsh Refugee Council - Designed by MJCO. | Admin Login

Scroll to Top